مدیریت ارتباط با مشتریان

یکی از زیرسیستم‌های بازاریابی به مفهوم ثبت، بررسی و تحلیل الگوی رفتاری مشتریان در استفاده از محصولات و خدمات ارائه شده و شناسایی راه‌کارهای افزایش رضایتمندی آنان از طریق ایجاد ارزش افزوده بیشتر جهت هر گروه مشتریان