سیستم پاداش

سیستم پاداش‌ها مجموعه عناصر مشوق، انگیزشی و اغواکننده در پیشنهادات یک کسب و کار به مشتریان که ضمن افزایش رضایتمندی، با هدف فعال‌تر نمودن مشتری و استفاده هرچه بیشتر وی از محصولات و خدمات کسب و کار می‌باشد.