برنامه وفاداری

برنامه وفاداری به مجموعه خط‌مشی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های مدون، با ثبات و هدفمند نسبت به مشتریان، در راستای ایجاد عناصر وفاداری و به اصطلاح «وفادارسازی» مشتریان به بنگاه شامل بر:

۱) عنصر رفتاری مشتری؛

۲) عنصر نگرشی،

۳) عنصر در دسترس بودن؛

می‌باشد.