صدور کارت اعتباری/خرید و بن کارت

creditcardofoq

صدور انواع کارت اعتباری:

 کارت اعتباری می تواند در قالب کارت اعتباری فروشگاهی و سازمانی و… صادر گردد که  سازمان یا فروشگاه ارائه دهنده  کارت با استفاده از اين کارت به افراد اعتبار ارائه مي کند که براساس اين اعتبار ايشان مي توانند از محصولات سازمان یا فروشگاه  بدون پرداخت مستقيم پول خرید نمایند و مبالغ را بعداٌ پرداخت مي کند .

صدور انواع کارت خرید :

کارت خرید فروشگاهی و یا سازمانی می تواند با مبالغ مختلف صادر و در اختیار مشتریان و کارکنان قرار بگیرند و توسط صادر کنند قابل شارژ مجدد می باشد که دارنده ی آن می تواند از شعب آن فروشگاه یا مراکز طرف قرار دارد سازمان صادر کننده خرید نمایند.

صدور انواع بن کارت :

بن کارت نیز مانند کارت خرید می باشد که می تواند ماهیانه مبلغ بن مورد نظر در آن توسط فروشگاه یا سازمان شارژ شود و دارندگان آن کارت از فروشگاه ها مراکز پذیرنده آن کارت بدون پرداخت هیچ وجهی از آن مراکز خرید نمایند.

صدور انواع کارت خرید اقساطی:

کارت های اقساطی در واقع توسط فروشگاه ها و مراکز ارائه دهنده ی خدمات برای کارکنان سازمانها و ادارت صادر شده می شود که اعتبار آن توسط این سازمانها و ادارات تعیین و تامین می شود و در اختیار کارکنان قرارگرفته و به میزان خرید آنها ماهیانه از حقوق کارمندان کسر و به فروشگاه ها پرداخت می گردد.