صدور انواع کارت هدیه و تخفیف

کارت تخفيف:

اين کارت عمدتا مي تواند جهت جذب مشتريان جديد و ترجيحا بصورت گروهي، مورد استفاده قرار گيرد . صادر کننده، کارت هاي تخفيف را با شيوه هاي مناسبي به دست مصرف کنندگان مي رساند و طبيعتا در مقاطع خاص زماني با افزايش فروش مواجه شده و ضمنا مي تواند قسمتي از مشتريان جديد را شناسائي نموده و به مشتري دائمي تبديل نمايد.

کارت هديه:

اين کارت مي تواند در موارد خاص و به روشهاي متنوعي توزيع شود و یا به جای تخفیف نقدی به مشتری هدیه ی شود که نهايتا دارنده کارت جهت استفاده از ارزش شارژ شده در کارت هديه ، خريدي را انجام داده و مي تواند تبديل به يک مشتري دائم شود.