صدور کارت وفاداری و باشگاه

کارت وفاداری و باشگاه :

اين کارت جهت وفادارسازي مشتري مورد استفاده قرار ميگيرد. دارنده کارت با آگاهي از استراتژي امتيازدهي و پاداش صادر کننده کارت، در هر بار خريد کارت خود را بهمراه داشته و خود را بعنوان مشتري دائمي معرفي مي نمايد . سيستم در ازاي خريدهاي ايشان امتيازي متناسب بر اساس امتيازات تعريف شده توسط سياست گزاران ثبت مي نمايد سياست امتيازدهي دارنده کارت را تشويق مي نمايد با خريدهاي آتي ، امتيازات خود را به حد نصاب ها برساند و صادر کننده با افزايش فروش مواجه مي گردد.

کارت عضويت:

این کارت ، کارت عضويت در گروهها و باشگاه ها می باشد که اعضا با در دست داشتن آن مي توانند در مجامع شرکت کنند. با استفاده از اين کارت ميزان حضور عضو نيز قابل اندازه گيري است و مي توان دعوت به برنامه هاي اتي را نيز برنامه ريزي نمود.

 کارت امتيازدهی مشتریان:

دارنده کارت با خريد کارت امتياز مي خرد و ميتواند امتيازات را براي خريد محصولات و يا استفاده از امکانات استفاده کند يا امتياز دريافت کند.