صدور کارت مهمان و کارت ووچر

کارت مهمان :

کارت مهمان در واقع یک کارت معمولی سریال دار یا بارکد دار می باشد که به یک کارت باشگاه یا وفاداری متصل می باشد که مشتری آن را به عنوان یک پیشنهاد به دوستان و آشنایان خود می دهید تا در هنگام خرید از آن مرکز بتواند با ارائه ی آن از تخفیف کارت مهمان بتواند استفاده کند و سیستم بطور اتوماتیک امتیاز یا اعتباری را برای معرف محاسبه و درکارت وفاداری آن شارژ نماید.

کارت ووچر :

یک کارت سریال دار اسکرچ دار می باشد که دارای مبلغ مشخص اعتبار می باشد که دارنده ی آن می تواند به میزان مبلغ آن کارت از فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه های پذیرنده خرید نماید یا مبلغ آن را روی کارت باشگاهی یا اعتباری خود شارژ نماید.